Национален парк Рила

Национален парк Рила – 10.8 км

„Национален Парк Рила” е най-големият от трите национални парка в България и е сред най-големите защитени територии в Европа. Паркът обхваща централните и най-високи части на планината Рила, включително връх Мусала. Обявен е през 1992 г. като народен парк, а през 1999 г. е преобразуван в национален като част от него е отделена и прекатегоризирана в „Природен парк Рилски манастир”.

НП „Рила” е създаден с цел опазването на иглолистни гори и пасища, местообитания на редки и застрашени видове, красиви пейзажи и исторически паметници със световно значение за науката и културата. На територията на парка се намират четири резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. В Национален парк “Рила” и в близост до него има много паметници на културата с национално значение – църкви, крепости и останки от антични градове и пътища. В близост до територията на парка се намират Рилски манастир – национален исторически и архитектурен резерват, и Хрельовата кула в Рилски манастир, която е архитектурен паметник. В подстъпите към парка е разположен град Самоков, в който е възникнала Самоковската иконописна школа, създадена от Захари Зограф.

В резервата се намират най-високите рилски върхове – Мусала, Дено, Манчо, Голям и Малък Скакавец; дълбоките трогови долини на реките Марица, Бели и Леви Искър и др., множество живописни циркусни езерни групи – Маричини, Мусаленски, Скакавишки, Рилски и т.н.

Почти изцяло защитената територия е покрита с иглолистни гори (99,6 %) от смърч, ела, бял бор, бяла мура и клек, с подлес от боровинки. Ранообразната алпийска тревна растителлност се състои от над 300 вида висши растения, сред които много реликти и ендемити, редки и застрашени видове. Разнообразен и интересен е и животинският свят.